Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    7
  • comments
    0
  • views
    4,629

tho

Sign in to follow this  
thicalata

495 views

HAÏT SÖÔNG BAÁT TAÄN

 

 

In ít boàng beành

 

phôn phôùt nuùi

 

theá maø xanh soùng bieác

 

bieån maát em

 

ñöøng voã heát tia nhìn veà anh

 

 

moät chaám ban mai

 

trong vaét laï

 

theá maø soi long lanh

 

taâm hoàn em

 

haït söông baát taän

 

 

baàu trôøi nhöõng yù raïng ñoâng

 

chöïc vôõ

 

laø em –tia naéng sôùm

 

cong moâi hoàng thöùc daäy

 

hoân vaøo nieàm vui xanh

 

 

nieàm baát chôït trong treûo

 

cuûa tieáng deá ngaùi nguû ñeâm qua

 

coøn mô chuùt maàm non coû daïi …

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...