Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/30/2013 in all areas

  1. 1 point
    Ta đi mỗi bước trên đời Đều in hằn dấu, tuyệt vời về sau Dù vui sướng, hay buồn đau Giúp ta vững bước, để mau đạt thành. Bước chân đi chậm hay nhanh Tuỳ duyên phận số, ta đành ghi tâm Tự mình tu sửa âm thầm Tránh xa tội lỗi, sai lầm từ nay. Hướng tâm về chốn thiền chay Gieo trồng phước đức, đắng cay chẳng còn Hồng phúc để lại cháu con Muôn đời sáng lạng... vàng son đẹp giàu ! 06/2013 HOANGHAI

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...