Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/11/2016 in all areas

  1. 1 point
    Không thương không giận không hờn Không thù không ghét, tốt hơn cho mình Ngày đêm Niệm Phật tụng Kinh Năng làm việc Thiện, tâm bình lòng An ! Trú thân giữa chốn trần gian Tham- Sân- Si- Hận, miên man một thời Giờ đây ngoãnh lại nhìn đời Thấy rõ thực tại... tìm nơi an lành. Chuông ngân dập tắt đua ganh Gõ kêu thúc dục, hãy nhanh quay về Bài trừ xoá bỏ Si Mê Thành tâm nương tựa, Bồ đề Quy Y. Hành thiện gieo mầm từ bi Phước Đức tăng trưởng, bước đi vững vàng Lòng an tâm sẽ nhẹ nhàng Không buồn không khổ... thiên đàng là đây. 11.09.2016 HOANGHAI

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...