Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/04/2017 in all areas

  1. 1 point
    Giàu sang người kính kẻ yêu Muốn gì được nấy, thoả nhiều ước mơ Người nghèo túng thiếu xác xơ Tấm thân tiều tuỵ... nhạt mờ tình thân. Hết thời bạn bè xa gần Không thèm dòm ngó, dần dần cách xa Đôi khi mang tiếng gian tà Nói điều lẻ phải ... ai mà chịu nghe. Nhiều tiền mua nhà sắm xe Đi đâu cũng thấy, cũng nghe khen mình Hết tiền câm nín lặng thinh Bạn bè thân thuộc, coi khinh nghèo hèn. Sự đời lắm cảnh bon chen Không hiểu Nhân Quả, sang hèn phân chia Tận phước tiền núi cũng lìa Tuy nghèo tạo Phước, mai kia An nhàn. Cầu mong trên khắp thế gian Mọi người đều hiểu, hợp tan là gì Vô thường ta đến ta đi Tay không tay trắng, chẳng gì mang theo... 04.03.2017 HOANGHAI

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...