Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhậo   
  • Đăng ký

- - - - -

tho

Gửi bởi thicalata, 15 September 2007 · 462 Lượt xem

Thơ
HAÏT SÖÔNG BAÁT TAÄNIn ít boàng beành

phôn phôùt nuùi

theá maø xanh soùng bieác

bieån maát em

ñöøng voã heát tia nhìn veà anhmoät chaám ban mai

trong vaét laï

theá maø soi long lanh

taâm hoàn em

haït söông baát taänbaàu trôøi nhöõng yù raïng ñoâng

chöïc vôõ

laø em –tia naéng sôùm

cong moâi hoàng thöùc daäy

hoân vaøo nieàm vui xanhnieàm baát chôït trong treûo

cuûa tieáng deá ngaùi nguû ñeâm qua

coøn mô chuùt maàm non coû daïi …

Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung