Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/30/2019 in all areas

  1. 1 point
    Đời này... Sống được bao lâu ? Cớ sao ta phải, âu sầu khổ đau Sao ta không tự khuyên nhau Buông bỏ Tham Hận, sẽ mau an lành. Muôn sự do ta tạo thành Buồn vui sướng khổ, mong manh vô thường Đừng vì suy nghĩ lệch đường Khổ mình khổ bạn... nhịn nhường bình an. Kiếp người trú tạm trần gian Mưu sinh kiếm sống, gian nan đủ điều Lòng Tham ý Hận càng nhiều Thì càng đau khổ... càng liều càng hư. Nên học cách sống vô tư Buông bỏ tham hận, sống như an bày Vì đời có trả có vay Tuỳ duyên mà sống, những ngày an vui. Đời người... nhìn tới nhìn lui Mấy chục năm cũng... chôn vùi dưới sâu Việc gì phải khổ phải sầu Sống Vui sống Khoẻ, là câu dặn lòng ! 30.11.2019 HOANGHAI

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...